Route 66

★ Newberry Springs – Californie ★

★ Hackberry – Arizona★

★ Flagstaff – Arizona ★

★ Truxton – Arizona ★

★ Kingman – Arizona ★

★ Peach Springs – Arizona ★

★ Seligman – Arizona ★